KIẾN THỨC CHIA SẺ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC KHI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư…

0938 969 369