KIẾN THỨC CHIA SẺ

NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP: KHÔNG CẦN LẬP RIÊNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP: KHÔNG CẦN LẬP RIÊNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA…

NHỮNG WEBSITES MÀ DÂN KẾ TOÁN, THUẾ PHẢI BIẾT

Trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, không…

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng…

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC KHI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư…

TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI BÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 91/2022

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về…

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành…

TỪ 15/7/2022, BẮT BUỘC LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP?

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC, theo đó, bắt buộc phải lập…

TRƯỜNG HỢP NÀO HDDT KHÔNG NHẤT THIẾT CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG?

Những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội…

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC KHI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư…

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng…

TỪ 15/7/2022, BẮT BUỘC LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP?

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC, theo đó, bắt buộc phải lập…

TRƯỜNG HỢP NÀO HDDT KHÔNG NHẤT THIẾT CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG?

Những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội…

NHỮNG WEBSITES MÀ DÂN KẾ TOÁN, THUẾ PHẢI BIẾT

Trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, không…

TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI BÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 91/2022

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về…

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành…

NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP: KHÔNG CẦN LẬP RIÊNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP: KHÔNG CẦN LẬP RIÊNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA…

0938 969 369