Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số

2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu với các quan điểm chính như sau:

Về hóa đơn nộp trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu

Theo quy định hiện hành về hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

Về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu

Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định

123/2020/NĐ-CP, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng

xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu.

Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.


0938 969 369