Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/07/2022 quy định về việc tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Một số điểm mới của Nghị định 38/2022/NĐ-CP so với Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng theo tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Từ 01/07/2022, mức lương tối thiểu vùng theo tháng của người lao động đã tăng lên so với Nghị định 90/2019/NĐ-CP theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (22.500 đồng/ giờ)

Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (20.000 đồng/ giờ)

Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (17.500 đồng/ giờ)

Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (15.600 đồng/ giờ)

Như vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ nguyên như Dự thảo về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức hiện hành.

2. Lần đầu tiên có quy định cụ thể về mức lương tối thiểu theo giờ

Trước đây, tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP không đề cập đến mức lương tối thiểu giờ. Đến nay khi đã có Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu giờ đã được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

3. Không còn quy định lương tối thiểu vùng của người lao động đã qua học nghề, đào tạo cao hơn 7%

Không còn quy định lương tối thiểu vùng của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn 7% so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

4. Thay đổi danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về thay đổi danh mục địa bàn, điều chỉnh với một số địa bàn cụ thể.


0938 969 369