NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP: KHÔNG CẦN LẬP RIÊNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 20/6/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhằm gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT.

Trước đây theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022, các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi hoàn toàn tại Nghị định 41/2022 của Chính phủ, theo đó:

– Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì: khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Như vậy, từ ngày 20/06/2022, các doanh nghiệp không phải lập riêng hoá đơn đối với các mặt hàng được áp dụng thuế suất 8% mà có thể lập chung 01 hoá đơn đối với hàng hoá áp dụng các mức thuế suất khác nhau

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP Chính phủ ban hành mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót mới theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với những đơn vị đã thực hiện xuất hoá đơn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.


0938 969 369