Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC, theo đó, bắt buộc phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

Căn cứ điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong trường hợp người bán xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (không thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế) thì không cần phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Ngoài ra, cần lưu ý:

– Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì người bán nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không, không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

– Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì người bán không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Từ 15/7/2022, bắt buộc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã có Quyết định 1421/QĐ-BTC, theo đó: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

– Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Cơ quan nhận báo cáo: Cục Thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

– Tần suất thực hiện báo cáo: Theo quý

– Văn bản quy định chế độ báo cáo: Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Như vậy, có thể thấy, quy định này chỉ áp dụng đối với những trường hợp bắt buộc phải báo cáo theo Điều 29 Nghị định 123 chứ không phải áp dụng đối với hóa đơn điện tử được xuất theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.


0938 969 369